حمایت شما

حمایت شما

انجمن غیر انتفاعی زاویه تماماٌ توسط داوطلبان اداره میشود. کوشش های اعضا و یاران انجمن بدون چشم داشت و برای رضایت قلبی خود آنهاست. بمنظور تقسیم کار و مشارکت اعضاء در فعالیت های آن گروه های گوناگون عهده دار انجام کارها می گردند. این گروه ها به عملکرد خود شناخته می شوند مانند: برگزاری شب شعر، موسیقی، مثنوی خوانی، مجالس سخنرانی و جشن ها، نشست های ویژه ، تدارکات و پشتیبانی ، گردآوری اعانات، خدمات اجتماعی، جوانان، هنرهای تجسمی ، تحقیقات

 

داوطلبان یاری

برای کمک به زاویه میتوانید هدیۀ خود را از طریق ارسال چک قابل پرداخت بنام ZAVIEH ویا بطور مستقیم از طریق PayPal بحساب زاویه واریز نمائید . برای کمک و مشارکت در فعالیت ها و برنامه های جمعی از طریق پست الکترونیکی با ما تماس بگیرید.