دربارۀ ما

به زاویه خوش آمدید

زاویه یک انجمن غیر انتفاعی است که بوسیلۀ دوستداران مسائل عرفانی بمنظور آشنائی بیشتر، فراگیری، آموزش و پرورش این گونه نگرش و دانش بوجود آمده است تا علاقمندان با هرنظر و باور بتوانند در عملکردهای آن شرکت کنند و بهره ببرند یا بهره برسانند. مقصود از فعالیت های جاری درزاویه ایجاد فضای مناسبی است در جهت غنا بخشیدن به معنای زندگی.

کوشش های انجمن

- نشستهای مثنوی خوانی

- کلاسهای آموزش مثنوی (فارسی وانگلیسی)

- نشست های همگرائی انس و حال

- گردهمائی های ویژه

- انتشارات