کتابخانه زاویه

کتابخانه زاویه

کتابخانه زاویه هنوزدرمراحل اولیّه تشکل خود بوده و تنها با کتاب‌های اهدائی علاقمندان به زاویه و توسط مسئولین داوطلب اداره می‌شود. درحال حاضرتمرکزاصلی کتابخانه زاویه درگردآوری کتاب‌های عرفانی و مطالب مرتبط با آن ، به زبانهای فارسی و انگلیسی است .

کتاب‌های زاویه در مرحلۀ نخست بمنظوراستفادۀ اعضای زاویه می‌باشد. درموارد خاص و استثنائی استفادۀ کتابخانه توسط افراد غیرعضو با تصمیم هیئت امناء کتابخانه امکان‌پذیراست . کتاب‌ها ی غیرمرجع بطورمعمول هرباربه مدّت ٢ هفته امانت داده می شوند و هرنفر مجازاست هرکتاب را یکباردیگربا مطلع نمودن کتابدار و نبودن کسی در لیست انتظار تمدید نماید.

 

لیست کتابها‌ی موجود کمک به کتابخانه

 

ساعات کتابخانه : ٧ شب الی ۹ شب
رو‌ز‌های سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه درسه هفتۀ اول هرماه

 

برای کسب اطلاعات بیشترلطفاً با مسئول کتابخانه تماس حاصل فرمائید.

کمک به کتابخانه

شما میتوانید ازکتابخانه خودتان حمایت کنید:

    - اوقاتی را داوطلب کمک به کتابدارشوید.
    - برای خرید کتاب و تکمیل کتابخانه بطورخاص به کتابخانه زاویه کمک مالی نمایید.
    - اهدای کتاب : لطفاً برای انتخاب کتابهای اهدائی خود با مسئول کتابخانه تماس حاصل فرمائید.