جلسات مطالعه شاگردان مثنوی معنوی مولانا در زاویه

جلسات مطالعه شاگردان مثنوی معنوی مولانا در زاویه

به توصیۀ استاد دکترپرویزسحابی ، جلسات مطالعات مثنوی معنوی مولانا توسط شاگردان مثنوی به زبان فارسی درزاویه برگزار می‌گردد.

زمان جلسات :

اولین، دومین وسومین دوشنبه هرماه ازساعت ۳٠ / ١۹ تا ٠٠ /۲١ به افق ونکوور
به استثنای تعطیلات رسمی (Long Weekend Holidays in Canada)

جلسات این ماه :

دوشنبه تعطیل تا اطلاع ثانوی ٧ ۲۰١

دوشنبه تعطیل تا اطلاع ثانوی ٧ ۲۰١

دوشنبه تعطیل تا اطلاع ثانوی ٧ ۲۰١

مطالب مورد مطالعه این ماه : دفتر دوّم

داستان سیزدهم، دفتر دوّم
و
- داستان چهاردهم، دفتر دوّم...

مکان جلسات در ونکوور:

Zavieh
Unit M44–970 Burrard Street ,Vancouver B.C
(Burrard & Nelson)
Please press #044 to enter the building.

ازعلاقمندان به شرکت در این جلسات دعوت میشود جهت حضور و اطلاعات بیشتر با مهدی یوسف زاده توسط شماره تلفن ۲٠٧٥-٨٨٩-٧٧٨ تماس حاصل فرمایند.